Programma Luchtruimherziening

In het programma Luchtruimherziening werken vijf programmapartners aan een nieuwe inrichting voor het gebruik van het Nederlandse luchtruim. Het programma Luchtruimherziening wordt uitgevoerd door de volgende programmapartners: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (hierna: IenW), Ministerie van Defensie, Luchtverkeersleiding Nederland (hierna: LVNL), Maastricht Upper Area Control Center (hierna: MUAC) en het Commando Luchtstrijdkrachten (hierna: CLSK). Het bevoegd gezag en daarmee de regiefunctie voor de luchtruimherziening ligt bij de Minister van IenW en de Staatssecretaris van Defensie.

De luchtruimherziening zal in 2023 concrete resultaten realiseren en richt zich ook op ontwikkelingen na die tijd tot aan 2035. Het plan hiervoor (de voorkeursvariant) wordt vastgelegd in de Voorkeursbeslissing. Om de Voorkeursbeslissing nader te onderbouwen wordt een plan-m.e.r. doorlopen. De procedure zorgt ervoor dat op een zorgvuldige wijze informatie beschikbaar komt over mogelijke gevolgen van de luchtruimherziening voor de omgeving. Het milieueffectrapport (hierna: plan-MER) beschrijft de effecten van vier varianten voor het Nederlandse luchtruim. Deze vier varianten beschrijven ieder op een hoog abstractieniveau de inrichting, het beheer en het gebruik van het Nederlandse luchtruim. Het bevoegd gezag gebruikt de beschreven effecten bij de onderbouwing van de beslissing over een voorkeursvariant.