Toelichting afkortingen m.e.r., NRD en plan-MER

  • m.e.r. (milieueffectrapportage): deze afkorting staat voor de m.e.r.-procedure. Een m.e.r. brengt de milieueffecten van een plan in beeld voordat de overheid daar een besluit over neemt. De verwachte effecten worden beschreven in een Milieueffectrapport (MER). Bij de m.e.r. wordt verschil gemaakt tussen een plan-m.e.r. en een project-m.e.r.:

   • plan-m.e.r.: ondersteunt de overheid bij strategische afwegingen, zoals een omgevingsvisie en ook het programma luchtruimherziening.

   • project-m.e.r.: bij een besluit over realisatie van een activiteit volgt een project-m.e.r. over de milieugevolgen van concrete alternatieven. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om een luchthavenbesluit.

  • NRD (Notitie Reikwijdte en Detailniveau): dit is de eerste stap in de (plan-)m.e.r.. In dit (start)document wordt vastgelegd wat de scope van het programma is welke varianten er worden onderzocht en op welke criteria (toetsingskader) deze worden getoetst.

  • plan-MER (plan-milieueffectrapport): Deze afkorting verwijst naar het rapport waar de (milieu)effecten staan beschreven.