Welkom

Deze NRD is een eerste stap in de plan-m.e.r. De NRD beschrijft wat in het plan-MER wordt onderzocht (zie Scope plan-m.e.r.) en hoe de onderzoeken (zie Toetsingskader) worden uitgevoerd.

Tijdens het opstellen van deze NRD heeft overleg plaatsgevonden met overige overheden, maatschappelijke partijen en met gebruikers van het luchtruim. De daarin opgehaalde resultaten zijn gebruikt bij het opstellen van de NRD. Deze NRD ligt gedurende vier weken ter inzage. In die periode kan iedereen op de notitie reageren. Hoe en wanneer u kunt reageren staat in de kennisgeving van de NRD. Het bevoegd gezag vraagt ook advies over de NRD aan betrokken overheden en aan de Commissie voor de milieueffectrapportage.

Deze NRD bestaat uit vier delen:

  1. Achtergrondinformatie over de luchtruimherziening en aanleiding voor een plan-m.e.r.

  2. Beschrijving van de varianten en het proces tot de voorkeursvariant

  3. Toetsingskader voor het plan-MER van de luchtruimherziening

  4. Proces en vervolg

Hier worden de afkortingen: m.e.r., NRD, plan-MER kort toegelicht.

Hier (of rechtsbovenaan deze pagina) kunt u de NRD in PDF downloaden.