Participatie

Het programma Luchtruimherziening past formele en informele participatie met stakeholders toe. De formele participatiemomenten volgen uit de plan-m.e.r. Aanvullend organiseert het programma Luchtruimherziening op verschillende momenten informele participatiemomenten met stakeholders. Bij alle activiteiten betrekt het programma stakeholders al vroegtijdig via een gestructureerde aanpak met drie participatiegroepen:

 • Bestuurlijke participatie (provincies)

 • Gebruikersparticipatie (civiele en militaire luchtruimgebruikers)

 • Maatschappelijke participatie (gemeenten, natuur- en belangenorganisaties, bewoners)

Voor deze groepen zijn verschillende overlegorganen en –momenten bepaald, waarop stakeholders worden geïnformeerd over het programma en hun lokale belangen en wensen in kunnen brengen:

 • Bestuurlijke participatie:

  • Periodieke overleggen met gedeputeerden van provincies

  • Periodieke overleggen met ambtelijke contactpersonen van de provincies

  • Landelijke Ontwerpdagen

 • Gebruikersparticipatie:

  • Periodieke bijeenkomsten met de klankbordgroep civiele luchtruimgebruikers

  • Gebruikerstafels

  • Periodieke overleggen met de General Aviation

  • Periodieke overleggen met de drone-sector

  • Landelijke Ontwerpdagen

 • Maatschappelijke participatie:

  • Periodieke overleggen met provinciale kerngroepen waaraan de provincie en een vertegenwoordiging van gemeenten, natuur- en belangenorganisaties en bewoners deelneemt

  • Periodieke overleggen met de Commissies Regionaal Overleg luchthaven en Commissies Overleg, Voorlichting & Milieuhygiëne

  • Landelijke Ontwerpdagen

Aanvullend vindt ten behoeve van de herinrichting van het noordelijk deel en van het oostelijke en zuidoostelijke deel van het Nederlandse luchtruim, regionale informele bestuurlijke en maatschappelijke participatie plaats.