Toetsingscriteria

In de opgave van de luchtruimherziening (zie ook Doel van de luchtruimherziening) is verwoord dat de luchtruimherziening gaat om zowel een integrale toekomstbestendige inrichting en beheer van het luchtruim als om een afweging van publieke belangen. Om deze doelstellingen te waarborgen dienen de varianten getoetst te worden op een aantal thema’s. Uit de Onderzoeksfase, waarin ook gekeken is naar eerdere discussies over luchtvaart, komen de belangrijkste thema’s voor de toetsing van de varianten naar voren. Dit zijn geluid, emissies/natuur, efficiëntie, capaciteit en ruimtebeslag (op de grond). Veiligheid is hierbij randvoorwaardelijk. Deze thema’s sluiten aan op de doelen van het programma Luchtruimherziening.

Om de varianten te toetsen en vergelijken zijn er per thema één of meerdere toetsingscriteria opgesteld. Deze criteria zijn zo gekozen dat ze behulpzaam zijn vóór en passen bíj de te nemen Voorkeursbeslissing. Het gaat hierbij om een keuze van de Voorkeursbeslissing op hoofdlijnen. Hierbij past dus ook een beoordeling van de varianten op hoofdlijnen. Het detailniveau van de toetsingscriteria is daarom lager dan bijvoorbeeld een MER voor een specifieke luchthaven of in een studie van de inrichting van een deel van het luchtruim. Tenslotte is er bij het opstellen van de toetsingscriteria gekeken of deze voldoende onderscheidend zijn voor de verschillende varianten, of onderzoeksmethoden beschikbaar zijn om de effecten te bepalen en of de criteria gezamenlijk voldoende inzicht geven.

Onderstaande tabel geeft de thema's en criteria weer. Beweeg uw cursor over de criteria om meer informatie over het desbetreffende criteria te krijgen. Met de pijltjes rechts onderin in de figuur kunt u het toetskader vergroten.

Overslaan: Interactieve visual (Genially)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Het detailniveau waarop de criteria getoetst worden, verschilt. Per criterium wordt aangegeven hoe de variant scoort ten opzichte van de referentiesituatie. Omdat op hoofdlijnen beoordeeld wordt, zal het detailniveau van de meeste criteria zodanig zijn dat bijvoorbeeld op een schaal van 1-5 aangegeven wordt wat de prestatie van de variant is. Voor sommige criteria wordt beoordeeld op de mogelijkheden die een variant biedt, bijvoorbeeld de mate waarin de variant mogelijkheden biedt om woonkernen te mijden. In onderstaande tabel staan de criteria die gebruikt worden om de varianten te beoordelen en onderling te vergelijken.

De vier varianten en de voorkeursvariant worden getoetst op al deze criteria. Het gaat daarbij veelal om een relatieve toets, dus: ten opzichte van de referentiesituatie, met onderscheid van een aantal momenten in de periode 2023-2035. Dit tijdpad wordt ook gehanteerd in Europese studies naar de toekomst van het luchtruim.