Opbouw variant

In de Onderzoeksfase is onderzocht hoe het luchtruim er uit kan zien als telkens één maatschappelijk doel (geluid, duurzaamheid, civiele of militaire capaciteit) centraal staat bij het ontwerp. Dit levert geen realistische varianten op, maar wel inzicht in de extremen waarbinnen de varianten worden ontwikkeld. Daarnaast is ook onderzocht welke technische innovaties kansrijk zijn in de periode tot 2035. Dit heeft, met de inbreng van operationele experts, kennisinstellingen, gebruikers en verschillende participatie-activiteiten, geleid tot een verzameling bouwstenen. Ook is inzichtelijk geworden welke groepen bouwstenen elkaar versterken of juist conflicteren. In het vervolg van de Verkenningsfase wordt elke variant opgebouwd uit verschillende van deze bouwstenen.

De kenmerkende bouwstenen van de variant 2023-2035 zijn in de uitleg van de varianten al kort toegelicht. Sommige bouwstenen zullen in iedere variant terugkomen, dit zijn de bouwstenen die worden gebruikt in de hoofdstructuur 2023 zoals in de Startbeslissing staat beschreven.