Waarom een plan-m.e.r.?

Het bevoegd gezag wil komen tot een goed onderbouwde Voorkeursbeslissing waarin alle belangen navolgbaar zijn meegewogen. De plan-m.e.r. biedt een zorgvuldige procedure, leidt tot de beschikbaarheid van goede beslisinformatie en waarborgt dat iedereen zijn/haar belangen kan inbrengen.

Zorgvuldige procedure
De procedure voor de plan-m.e.r. is gekoppeld aan de besluitvorming over het programma en zorgt voor structuur in het planproces. De eerste stap van de plan-m.e.r., het uitbrengen van de NRD, is bedoeld om het voorgenomen besluit goed te omschrijven en zicht te geven op het onderzoek dat gaat plaatsvinden. De NRD en de mogelijkheid om zienswijzen in te brengen, maakt dat in een vroeg stadium over de opzet van het programma en het onderzoek argumenten naar voren kunnen worden gebracht, die het bevoegd gezag kan betrekken bij de verdere uitwerking. Bij de publicatie van de concept-Voorkeursbeslissing geeft het opgestelde plan-MER de informatie waarop het bevoegd gezag zich mede baseert. Op het uitgevoerde onderzoek en op de concept-Voorkeursbeslissing kunnen wederom zienswijzen worden ingebracht.

Goede informatie
Het doel van een plan-m.e.r. is om in de besluitvorming het milieubelang een volwaardige rol te laten spelen. In plaats van alleen milieu- en natuureffecten mee te nemen, heeft het bevoegd bezag besloten om de reikwijdte van het plan-MER voor de luchtruimherziening te verbreden door ook te kijken naar effecten op capaciteit, efficiëntie en veiligheid (zie: toetsingskader). In het plan-MER worden op een samenhangende, objectieve en systematische wijze de (milieu)effecten beschreven, die naar verwachting optreden als gevolg van de voorgenomen activiteit. De onafhankelijke Commissie voor de m.e.r. toetst in een openbaar advies of de milieu-informatie in het opgestelde plan-MER van voldoende kwaliteit is.

Inbreng van belangen
Voor deze NRD en het plan-MER krijgt eenieder de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Na afloop wordt voor zowel de NRD als het plan-MER een Nota van Antwoord opgesteld met een reactie op de ingediende zienswijzen en de manier waarop daaraan gevolgen worden verbonden. De NRD en het plan-MER worden getoetst door de onafhankelijke Commissie voor de m.e.r., die ook de ingebrachte zienswijzen bij haar advies betrekken.