Waar staan we in het proces?

Het programma Luchtruimherziening hanteert een gefaseerde aanpak, geïnspireerd op het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). Kern daarvan is getrechterde besluitvorming: van breed kijken, belangen en wensen ophalen tot het opstellen van varianten en het trechteren naar één oplossingsrichting. De volgende fasen worden doorlopen: Onderzoeksfase, Verkenningsfase, Planuitwerkingsfase en Realisatiefase. In iedere fase worden stakeholders actief betrokken. Iedere fase eindigt met een beslisdocument waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe een beslissing tot stand is gekomen, wat de beslissing inhoudelijk betekent en wat het vervolgtraject is.

De figuur hieronder geeft het proces schematisch weer. Beweeg uw cursor over de figuur om meer te weten te komen over de verschillende fasen en beslisdocumenten.

Overslaan: Interactieve visual (Genially)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.