Voortoets

Voor het programma Luchtruimherziening wordt een voortoets in het kader van de Wet natuurbescherming uitgevoerd. Deze voortoets is op hoofdlijnen, aansluitend op het detailniveau van het programma Luchtruimherziening. Daarbij wordt getoetst of er een kans is op negatieve effecten voor de wettelijke instandhoudingsdoelen voor Natura 2000-gebieden. Als significant negatieve effecten niet zijn uit te sluiten moet er een passende beoordeling worden uitgevoerd.