Doel van de luchtruimherziening

De luchtruimherziening kent de volgende opgave:

De realisatie van een integrale, toekomstbestendige inrichting en beheer van het luchtruim, gebaseerd op een zorgvuldige afweging van publieke belangen, in samenwerking met (internationale) partners en in gerichte dialoog met de omgeving (stakeholders).

Gelijkblijvende of verbeterende veiligheid is een randvoorwaarde voor de herziening van het Nederlandse luchtruim[1]. Vanuit de probleemanalyse en opgave richt de luchtruimherziening zich op de volgende doelen:

  • Verruimen van civiele en militaire capaciteit in het luchtruim

  • Verduurzaming; verminderen van de impact van vliegroutes op de omgeving (geluid, CO2, NOx en (ultra)fijnstof)

  • Efficiënter gebruik en beheer van het luchtruim ten behoeve van alle luchtruimgebruikers

De realisatie van deze doelen gebeurt langs drie sporen.

  • 1 Met het Nederlandse luchtruim wordt in dit document bedoeld de zogenaamde Amsterdam Flight Information Region (FIR) en de Amsterdam Upper Information Region (UIR). De Amsterdam FIR strekt zich uit boven het Nederlandse grondgebied en een groot deel van de Noordzee.