Bijlage 1: Begrippen en afkortingen

Begrip

Toelichting

Bouwsteen

Een op zichzelf staande technologie, procedure of werkwijze. Een specifieke set bouwstenen vormt gezamenlijk de basis voor een variant.

Commissie voor de milieueffectrapportage

De Commissie m.e.r. is een onafhankelijke stichting die adviseert over de inhoud van milieueffectrapporten. Voor de luchtruimherziening wordt een werkgroep met de juiste expertise samengesteld, die adviezen zal geven op basis van de NRD en de MER. Zie ook https://www.commissiemer.nl/

Free Route Airspace

Free Route Airspace (FRA) is een gespecificeerd luchtruim waarbinnen gebruikers vrij een route tussen een gedefinieerd begin- en eindpunt kunnen plannen. Afhankelijk van de beschikbaarheid van het luchtruim kan de route rechtstreeks van de ene naar de andere worden gepland of via tussenliggende routepunten. Binnen dit luchtruim blijven vluchten onderworpen aan luchtverkeersleiding.

Groothandelsverkeer

Alle verkeersvluchten met als doel het vervoeren van reizigers, vracht en post tegen betaling.

Luchthavenbesluit

Een luchthavenbesluit bevat regels en grenswaarden voor het gebruik van de luchthaven. In het besluit zijn onder meer de openingstijden van de luchthaven en de maximale geluidsproductie per jaar van de vliegtuigen die de luchthaven gebruiken opgenomen. Daarnaast regelt het besluit beperkingen in ruimtelijke ordening als gevolg van milieueffecten en waarborgen voor de veiligheid van het vliegverkeer.

Luchtverkeersleiding

Luchtverkeersleiding is een dienst die zorgt voor het veilige, vlotte en ordelijke verloop van het luchtverkeer.

Variant

Een schets van een realistische invulling van het luchtruim (inrichting, beheer en gebruik).

Afkorting

Betekenis

Toelichting

AAA

Amsterdam Advanced Air traffic Control

Het huidige systeem in gebruik bij LVNL en CLSK op Schiphol Oost dat de luchtverkeersleiding ondersteunt bij de uitvoering van de taken.

AOCS

Air Operations Control Station

Het luchtverkeersleidings- en luchtgevechtsleidingsstation van de Koninklijke Luchtmacht.

ATM

Air Traffic Management

Het luchtverkeersbeheer is de verzameling van de lucht- en grondfuncties die nodig zijn om de veilige en efficiënte verplaatsing van vliegtuigen tijdens alle operationele fasen te waarborgen.

CCO

Continuous Climb Operation

Een type operatie waarbij het verticaal vluchtprofiel van een stijgend vliegtuig is geoptimaliseerd naar brandstofgebruik.

CDO

Continuous Descent Operation

Een type operatie waarbij het verticaal vluchtprofiel van een dalend vliegtuig is geoptimaliseerd naar brandstofgebruik.

CLSK

Commando Luchtstrijdkrachten

De Koninklijke Luchtmacht.

FABEC

Functional Airspace Block Europe Central

Een samenwerkingsverband van de luchtverkeersleidingsorganisaties van België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland en Zwitserland.

FIR

Flight Information Region

Het vluchtinformatiegebied is een luchtruim waarin ten minste vluchtinformatie- en alarmeringsdiensten worden aangeboden.

FL

Flight Level

De term vliegniveau (Engels: Flight Level, afgekort FL) geeft de hoogte gemeten naar standaarddruk aan waarop een vliegtuig zich voortbeweegt, naartoe klimt of daalt. Het is tevens een maat die overeenkomt met 100 voet, iets meer dan 30 meter. FL100 betekent dus dat het luchtvaarttuig ongeveer 3km boven de grond vliegt.

Ft.

Voet

De voet wordt gebruikt in de luchtvaart om de vlieghoogte mee aan te geven. Honderd voet komt overeen met 30,34 meter en met één Flight Level.

GA

General Aviation

General Aviation (algemene luchtvaart) is een term die gebruikt wordt voor civiele luchtvaartactiviteiten die niet vallen onder het groothandelsverkeer. Onder GA vallen recreatieve luchtvaart zoals zweefvliegen, ballonvaart en business aviation (zakelijk privé vervoer).

iCAS

iTEC-based Centre Automation System

Het toekomstige luchtverkeersleidingssysteem bij LVNL en AOCS Schiphol Oost dat de luchtverkeersleiding ondersteunt bij de uitvoering van de taken.

LVNL

Luchtverkeersleiding Nederland

De LVNL regelt de luchtverkeersleiding binnen het aan haar toegewezen Nederlandse luchtruim onder FL245, met vele aanverwante zaken zoals het verstrekken van luchtvaartinlichtingen, het verzorgen van opleidingen voor luchtverkeersleiding en het verzorgen van luchtvaartkaarten en -publicaties.

MIRT

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

In het MIRT zijn projecten en programma’s opgenomen waarbij het rijk samen met de regio werkt aan de ruimtelijke inrichting van Nederland. Onderdeel van MIRT is een specifieke werkwijze waarmee op gestructureerde wijze en met brede participatie naar het eindresultaat gewerkt wordt.

MUAC

Maastricht Upper Area Control Centre 

Luchtverkeersleidingsorganisatie in Maastricht dat het en route-luchtverkeer boven ongeveer 7,5km boven Nederland, België, Luxemburg en een groot gedeelte van Duitsland regelt.

NRD

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Document dat het uitgangspunt vormt voor het opstellen van de milieueffectrapportage. In de NRD wordt vastgelegd wat de scope van het programma is, welke varianten er worden onderzocht en op welke criteria deze worden getoetst en met welk detailniveau.

PCP

Pilot Common Projects

Een aantal specifieke projecten op het gebied van luchtverkeersleiding waarvan de invoering in Europese regelgeving geregeld is

plan-m.e.r.

plan-milieueffectrapportage

Een procedure die de milieueffecten van een plan in beeld brengt voordat de overheid daar een besluit over neemt.

plan-MER

plan-milieueffectrapport

Het rapport waar de (milieu)effecten van een plan staan beschreven.

SES

Single European Sky

Een initiatief van de Europese Commissie dat erop is gericht de Europese luchtverkeersleiding te hervormen, om zo de veiligheid te verhogen, de vertragingen te beperken, de kosten te beperken en het militaire systeem te integreren.

SESAR

Single European Sky ATM Research

Een Europees publiek-private samenwerking gericht op het moderniseren van het Europese ATM-systeem door technologische en operationele innovaties.

TMA

Terminal Manoeuvring Area

Een afgebakend gebied voor het verlenen van verkeersleiding aan naderend luchtverkeer naar een vliegveld, vertrekkend luchtverkeer vanaf een vliegveld, en luchtverkeer dat dit gebied doorkruist. De TMA ligt rondom en boven de Control Zone (CTR) van een of meerdere militaire of civiele vliegvelden.