Hoe zit het met de aanpak van stikstof? Hoe zit het met de uitstoot van CO2?

Op nationaal, Europees en wereldwijd niveau zijn verschillende ambities, afspraken, voorschriften, regels en wetten met betrekking tot milieueffecten, waaronder voor de uitstoot van broeikasgassen en voor stikstofdepositie. Bij het uitwerken van de ontwerpvarianten worden de voorschriften en de wet- en regelgeving gevolgd.

Het milieueffectrapport toetst de varianten op de gevolgen voor o.a. CO2 en stikstofdepositie. Ook zal een voortoets worden uitgevoerd waarin zal worden bekeken of er een kans op “significante negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van Natura-2000 gebieden” ten gevolge van stikstofdepositie met aantasting van de natuurlijke kenmerken van het beschermde natuurgebied tot gevolg.

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State het Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) ongeldig verklaard. Deze regeling is dus niet meer toepasbaar.

Bij het besluit over de variant die gerealiseerd gaat worden, worden deze en andere milieueffecten meegenomen in relatie tot de ambities en afspraken.

Voor meer informatie zie: Uitgangspunten en kaders in ontwerpproces & Toetsingskader