Wie beslist er eigenlijk over de luchtruimherziening?

Het programma Luchtruimherziening wordt uitgevoerd door de volgende programmapartners: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Ministerie van Defensie, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) en Maastricht Upper Area Control (MUAC). Het bevoegd gezag en daarmee de regiefunctie voor de luchtruimherziening ligt bij de minister van IenW en de staatssecretaris van Defensie.

De programmapartners betrekken de gebruikers van het luchtruim en andere belanghebbenden bij de herziening. Regelmatig vinden bijeenkomsten plaats met de meest betrokken partijen en op belangrijke momenten krijgt iedereen de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Dat is het geval bij de Notitie Reikwijdte en Detailniveau bij de start van de milieueffectrapportage en bij de concept-Voorkeursbeslissing. Het bevoegd gezag betrekt de zienswijzen bij zijn besluiten en legt daarover verantwoording af in een Nota van antwoord.

Benieuwd naar het volledige proces of op welke manieren jij kunt participeren?

Voor meer informatie zie: Deel 4: Proces en vervolg