Hoe komt het ontwerp van het nieuwe luchtruim tot stand?

In het programma werken vijf partners samen (zie deze vraag). Het ontwerp van een nieuw luchtruim volgt een programmatische en gefaseerde aanpak geïnspireerd op de MIRT-aanpak.

In de onderzoeksfase (tot en met april 2019) zijn behoeftes, wensen en doelen geïdentificeerd, zowel van gebruikers en belanghebbenden als van provinciale bestuurders.

In april 2019 is de Startbeslissing genomen, waarmee de Onderzoeksfase is afgesloten en de Verkenningsfase is gestart. In de Verkenningsfase worden vier varianten verder uitgewerkt. Om de effecten van deze varianten te onderzoeken wordt een plan-MER procedure gevolgd.

De eerste stap van deze plan-MER procedure is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De NRD beschrijft het voornemen om de vier verschillende ontwerpvarianten uit te werken. De NRD beschrijft ook het toetsingskader dat zal worden gebruikt om de effecten van de varianten onafhankelijk te kunnen toetsen in een Milieueffectrapport (het plan-MER). Vervolgens wordt getrechterd naar één voorkeursvariant die in het plan-MER ook zal worden getoetst op effecten.

Mede op basis van het plan-MER zal de Voorkeursbeslissing voor de luchtruimherziening worden genomen door het bevoegd gezag, bestaande uit de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Defensie.

De voorkeursvariant zal verder worden uitgewerkt in concrete projecten in de Planuitwerkingsfase en worden geïmplementeerd in de Realisatiefase. Daarbij zullen resultaten worden gerealiseerd voor 2023; in 2023, en tussen 2023 en 2035 (zie de Startbeslissing).

Gedurende de hele periode vindt intensief overleg plaats met bestuurders, gebruikers, belanghebbenden en maatschappelijke partijen over de mogelijkheden, keuzes en gevolgen.

Zie hieronder ook de figuur hieronder die is opgenomen in Deel 1 van dit iReport.

Overslaan: Interactieve visual (Genially)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Voor meer inforamtie zie: Waar staan we in het proces?